Regulamin konkursu „Typuj z Radiową!”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest ODRA OPOLE SA z siedzibą w
Opolu przy ul. Oleskiej 51, 45-222 Opole,
wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000821741,
REGON 38495454900000, NIP: 754-325-29-62 (dalej: „Organizator”).
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu mogą̨ być wyłącznie osoby pełnoletnie,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem
§ 2 ust. 2.
1. W Konkursie nie mogą̨ uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz
ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także
osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli
oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym.
2. Uczestnik Konkursu powinien posiadać prawidłowo zarejestrowane,
aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.
Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne.
Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik
Konkursu zapoznał się̨ z udostępnionymi mu zasadami Konkursu
określonymi w Regulaminie oraz je akceptuje.
§3
ZASADY KONKURSU
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu meczu / lub dzień przed i w dniu meczu.
Powyższy termin nie obejmuje okresu
trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie
komentarza w odpowiedzi do konkursowego posta Organizatora
konkurs będzie prowadzony na profilu: OKS Odra Opole S.A. w serwisie
społecznościowym Facebook:
Pod uwagę̨ będą̨ brane tylko spełniające wymogi konkursu posty nieedytowane,
które zostaną̨ opublikowane od rozpoczęcia konkursu do rozpoczęcia meczu, którego dot. konkurs.
W konkursowym komentarzu należy wytypować dokładny wynik
w regulaminowym czasie gry  oraz
strzelca pierwszego gola w meczu którego dot. konkurs.
O zwycięstwie decydują̨, w takiej kolejności: wytypowanie
dokładnego wyniku, nazwisko strzelca pierwszej bramki w
spotkaniu. W przypadku kilku prawidłowych odpowiedzi,
nagrodę otrzymuję osoba, która najszybciej udzieliła poprawnej odpowiedzi.
§4
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja
konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej
„Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku
rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród uczestnikom
spełniającym wszystkie warunki Konkursu.
Wyniki Konkursu zostaną̨ ogłoszone na profilu klubu: Odra Opole w
serwisie społecznościowym Facebook:
W prowadzonym konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca
Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem przez
wiadomość prywatna w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników.
Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje
utratą nagrody.
Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 100 zł do Restauracji Radiowa
Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na
inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.
Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do
otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje zgłaszać́ należy drogą e-mail na adres:
klub@odraopole.pl nie później niż̇ w terminie 14 dni od
dnia zakończenia Konkursu podając dokładny opis i powód
reklamacji oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
Reklamacje rozpatrywane będą̨ przez Organizatora na podstawie
niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora
drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator
ODRA OPOLE SA z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 51, 45-222 Opole.
Organizator przetwarza
dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanych
na jego podstawie ustaw i aktów wykonawczych. Wszelkie
informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych
Uczestników można uzyskać kierując korespondencję bezpośrednio
na adres wskazany powyżej, lub mailowo, pod adres:
(klub@odraopole.pl)
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne,
jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania
Nagrody i rozliczenia podatku. Zważywszy, iż przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w
przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu,
Uczestnik taki lub jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone
z Konkursu, tracąc również prawo do ewentualnej Nagrody.
1. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Konkursu, w szczególności przekazania tych
danych osobowych Organizatorowi, wyłącznie w celu realizacji
Konkursu przez Organizatora, które obejmują: imię i nazwisko,
nazwę Uczestnika w serwisie Facebook oraz adres e-mail. Uczestnik
Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako
Zwycięzcy w serwisie Facebook w postaci swojej nazwy w serwisie
Facebook.
2. Uczestnik ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie
przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody
przed jej cofnięciem.
Usunięcie danych osobowych Uczestnika w trakcie trwania
Konkursu wiąże się z utratą możliwości uczestnictwa w Konkursie.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach
związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z
ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody,
wydania nagrody, ogłoszenia wyników, przygotowania statystyk i
zestawień podsumowujących Konkurs, rozpatrzenia ew. reklamacji
oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich
przetwarzania i usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych
osobowych, które zostały przekazane Organizatorowi, tj. prawo
do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie
oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać
zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie
zautomatyzowane.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
w przypadku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z
RODO.
1. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane maksymalnie do
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W
kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się̨ odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w
związku z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej organizatora www.odraopole.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą̨ w
życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na kanale
Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych
decyzji wykluczających poszczególnych Uczestników z udziału w
Konkursie lub dopuszczających do udziału w konkursie.