Informujemy, że rozpoczyna się nabór absolwentów szkół podstawowych do klas sportowych w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Generała Władysława Andersa, z którym współpracuje Odra Opole.

Podczas pierwszego etapu rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. Kandydaci, którzy nie przystąpią do testów sprawności fizycznej nie będą mogli być brani pod uwagę na drugim etapie rekrutacji.

Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę:
– wyniki sprawdzianu ósmoklasisty,
– oceny z wybranych zajęć edukacyjnych odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
– świadectwo z wyróżnieniem,
– inne osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
– orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, poświadczające bardzo dobry stan zdrowia lub aktualna karta zdrowia sportowca/kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
– pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale (piłka nożna/piłka ręczna/piłka siatkowa).

O liczbie punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej decydują oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych: jednych ustalonych przez dyrektora szkoły oraz jednych zajęć wskazanych przez kandydata.

Rekrutacja trwać będzie od 13 maja do 21 czerwca. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest rejestracja, której trzeba dokonać do 22 maja. Więcej informacji TUTAJ. Już dzień później odbędą się testy sprawności do klas sportowych. Testy dla kandydatów do specjalizacji piłka nożna zaczną się 23 maja, tj. czwartek, o godz. 16:00 w Centrum Sportu przy ul. Północnej.

Podkreślamy, że szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Publicznego Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu – TUTAJ.

Zapraszamy!