Regulamin konkursu „Weekend z Kia”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem loterii jest ODRA OPOLE SA z siedzibą w
Opolu przy ul. Oleskiej 51, 45-222 Opole,
wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000821741,
REGON 38495454900000, NIP: 754-325-29-62 (dalej: „Organizator”).
Loteria prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII
Uczestnikiem loterii mogą̨ być wyłącznie osoby pełnoletnie,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem
§ 2 ust. 2.
W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora,
członkowie ich organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy
współpracujący z nimi przy organizowaniu loterii, a także
członkowie rodzin wymienionych osób.
Przez członków rodziny rozumie się zstępnych i małżonków.
§3
ZASADY LOTERII
Loteria zostanie przeprowadzona dnia 22.05.2021 roku.
Powyższy termin nie obejmuje okresu
trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w loterii jest wejście na stadion
przy ul. Oleskiej 51 na mecz Odra Opole – Bruk-Bet Termalica w dniu 30.05.2021
na podstawie karnetu na sezon 2020/2021
§4
ROZSTRZYGNIĘCIE LOTERII. NAGRODY
Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwać będzie komisja
złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”).
Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem losowania
i przyznaniu nagrody uczestnikom spełniającym wszystkie warunki loterii.
Wyniki loterii zostaną̨ ogłoszone w przerwie
spotkania Odra Opole – Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Nagrodą w loterii jest voucher upoważniający do użyczenia
samochodu KIA na wybrany weekend
(sobota od godz. 13:00 do poniedziałku do godziny 9:00, z limitem 250 km)
po wcześniejszym ustaleniu terminu
z Partnerem Motoryzacyjnym Odry Opole:
P.H.U. „Auto-Center” s.c. Alicja Szic, Rajner Szic, Sebastian Szic
45-772 Opole, ul. Krapkowicka 14, NIP 754 293 50 38
Voucher ważny jest 2 miesiące od momentu ogłoszenia zwycięzcy.
Zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem
w terminie do 06.06.2021 r. marketing@odraopole.pl +48575750475
Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje
utratą nagrody.
Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na
inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.
Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do
otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres:
klub@odraopole.pl nie później niż̇ w terminie 14 dni od
dnia zakończenia loterii podając dokładny opis i powód
reklamacji oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
Reklamacje rozpatrywane będą̨ przez Organizatora na podstawie
niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora
drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator
ODRA OPOLE SA z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 51, 45-222 Opole.
Organizator przetwarza
dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanych
na jego podstawie ustaw i aktów wykonawczych. Wszelkie
informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych
Uczestników można uzyskać kierując korespondencję bezpośrednio
na adres wskazany powyżej, lub mailowo, pod adres:
(klub@odraopole.pl)
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne,
jednak niezbędne w celu uczestnictwa w loterii oraz otrzymania
Nagrody i rozliczenia podatku. Zważywszy, iż przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji loterii, w
przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania loterii
Uczestnik taki zostaje wykluczony z loterii,
tracąc również prawo do ewentualnej Nagrody.
1. Przystępując do udziału w loterii, Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu
przeprowadzenia loterii, w szczególności przekazania tych
danych osobowych Partnerowi Motoryzacyjnemu, wyłącznie w celu realizacji
Loterii przez Organizatora, które obejmują: imię i nazwisko,
Uczestnik loterii wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako
Zwycięzcy w kanałach Organizatora
2. Uczestnik ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie
przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody
przed jej cofnięciem.
Usunięcie danych osobowych Uczestnika w trakcie trwania
Loterii wiąże się z utratą możliwości uczestnictwa w loterii.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach
związanych przedmiotowo z loterii, tj. w celach związanych z
ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody,
wydania nagrody, ogłoszenia wyników, rozpatrzenia ew. reklamacji
oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich
przetwarzania i usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych
osobowych, które zostały przekazane Organizatorowi, tj. prawo
do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie
oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać
zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie
zautomatyzowane.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
w przypadku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z
RODO.
1. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane maksymalnie do
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zasady loterii określa wyłącznie niniejszy regulamin. W
kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się̨ odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w
związku z loterią mają charakter wyłącznie informacyjny.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na
stronie www. organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.
Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych
decyzji wykluczających poszczególnych Uczestników z udziału w
loterii lub dopuszczających do udziału w loterii.