Trwa głosowanie w ramach Budżet Obywatelskigo Opola na 2024 rok. Projekt 42/24 pod nazwą LEGALNE MURALE – DUMA OPOLA dot. wykonania na elewacji wskazanego budynku muralu poświęconego Odrze Opole!

Skrócony opis projektu:

Wykonanie na elewacji wskazanego budynku muralu poświęconego dumie Opola – Opolskiemu Klubowi Sportowemu Odra i pokoleniom jego wybitnych zawodników.

Szczegółowy opis projektu:

Opolskie ulice pełne są pięknych, kolorowych malunków poświęconych Odrze Opole. Niektóre z nich są niewielkie, inne okazałe, ale żaden nie zajmuje całej elewacji. Teraz chcemy to zmienić, upiększyć nasze miasto i pokazać jedną z wizytówek Opola. Tak jak swoje okazałe murale mają gwiazdy polskiej piosenki, które kojarzą się z Festiwalem i Miastem Opole, tak też na mural zasługują gwiazdy Opolskiego futbolu, które przez lata budowały markę Opolskiej Odry. Chcąc pokazać piękno tej historii na muralu jego głównym elementem uczynimy historyczny herb klubu oraz twarze największych legend – od twórcy OKS-u, przez pokolenia piłkarzy, po żywe legendy pamiętające ekstraklasową Odrę!

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Realizacja projektu daje możliwość ożywienia elewacja budynku, która jest szara i nie przyciąga uwagi. Jej odnowienie nada budynkowi nowego charakteru, upiększy okolicę. Jednocześnie będzie to piękna i trwałą promocja jednego z miejskich dóbr jakim jest Odra Opole. Będzie to też przypomnienie kluczowej marki Opola oraz jej historii i blisko 80-letniej tradycji.
Zasady głosowania w Budżecie Obywatelskim Opola na 2024 rok
 1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Opola (bez ograniczeń wiekowych).
 2. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w głosowaniu za zgodą opiekuna prawnego.
 3. W celu oddania głosu należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania w Opolu, nr telefonu komórkowego. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo należy podać imię i nazwisko oraz nr PESEL opiekuna prawnego.
 4. Głosowanie przeprowadza się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową www.bo.opole.pl
 5. Głosowanie jest możliwe z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu, a także na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu.
 6. Na czas głosowania tworzy się stacjonarne stanowiska pomocy elektronicznego oddania głosu. Osoby obsługujące stanowiska pomocy, są uprawnione do wyjaśniania zasad głosowania i udzielenia pomocy w celu oddania prawidłowego głosu, bez ingerencji w wybór głosującego.
 7. Głosowanie trwa od 22 września 2023 r. do 10 października 2023 r.
 8. Każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 1 projekt ogólnomiejski oraz 1 projekt dzielnicowy, wybrane spośród wszystkich zgłoszonych projektów. Każdy głosujący ma do dyspozycji 2 głosy – po jednym w każdej kategorii projektów.
 9. Każdy głosujący zobowiązany jest wprowadzić numer telefonu, na który zostanie wysłany bezpłatny SMS zawierający kod, którego wprowadzenie do systemu jest konieczne w celu potwierdzenia oddania głosu.
 10. System ogranicza do pięciu liczbę wysłanych wiadomości SMS na jeden numer telefonu.
 11. Zabrania się głosowania za osoby trzecie, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.
 12. W drodze wyłaniania zwycięskich Projektów, uznanie wyniku głosowania wymaga uzyskania przez Projekt progu poparcia, co najmniej 150 osób głosujących.
 13. Za wybrane projekty uznaje się te, które uzyskały wymagany próg poparcia oraz otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną kategorię projektów.
 14. Jeżeli w wyniku głosowania kilka Projektów otrzyma taką samą liczbę głosów i liczba ta będzie kwalifikowała Projekty do realizacji, o wyborze projektu do realizacji decyduje Prezydent po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej.
 15. Jeżeli w drodze głosowania zostaną wyłonione, jako zwycięskie Projekty realizowane w tej samej lokalizacji, ale wzajemnie wykluczające się, do realizacji przechodzi Projekt, który otrzymał największą liczbę głosów.